Posted on

1.Pablo Neruda: Nobelpreisträger – KP 2.Romain Rolland:

1.Pablo Neruda: Nobelpreisträger – KP
2.Romain Rolland: Nobelpreisträger – KP ( zum Zeitpunkt der Verleihung)
3. George Bernhard Shaw Nobelpreisträger – KP Sympatisant
4.Andre Gide: Nobelpreisträger – KP, Austritt, Links geblieben
5. Norbert Bolz: Twittertroll